Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

1. Aard van de verzamelde persoonsgegevens

Door te surfen op onze site, een contract met ons af te sluiten, U te abonneren op onze nieuwsbrief of door ons contactformulier in te vullen, kunt U ons de volgende persoonlijke gegevens door sturen: IP-adres, voornaam, achternaam, e-mailadres.

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die U ons toestuurt alleen in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (die op 25 mei 2018 in werking is getreden) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG of GDPR in het engels).

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Alizé S.R.L., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de rue Al'Trappe 114, 4432 ALLEUR, bedrijfsnummer BE0459-843-346.

Alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan Alizé S.R.L., per post naar bovenstaand adres of per e-mail naar contact@alizemaker.be .

3. Doelstellingen van de verwerking van persoonsgegevens

De gegevens die U ons verstrekt kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

- de uitvoering van een contract tussen U en ons,

- neem kennis van uw bericht en beantwoord uw verzoek,

- stuur onze nieuwsbrieven,

- gepersonaliseerde aanbiedingen en mededelingen te doen over onze producten of diensten,

Wij zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden verwerken zonder U daarvan op de hoogte te stellen en uw toestemming te vragen.

4. Ontvanger van de gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden of onderaannemers, noch verkocht, verhuurd of uitgewisseld met enige organisatie of entiteit, tenzij u hiervan op voorhand op de hoogte bent gebracht en U daar expliciet toestemming voor heeft gegeven of tenzij dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure.

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derde landen.

5. Bewaartermijn en veiligheid

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Gedurende deze periode zullen wij alle passende middelen inzetten om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, om te voorkomen dat deze door onbevoegde derden worden beschadigd, gewist of ingezien.

6. Rechten van de gebruiker

U heeft het recht om uw gegevens in te zien en te corrigeren. U hebt ook het recht op vergetelheid, gegevensdraagbaarheid, verzet, evenals het recht om te weigeren zich te laten profileren en het recht om op de hoogte te worden gesteld van veiligheidsinbreuken. Om deze rechten gratis uit te oefenen, kunt U contact opnemen met : Alizé SRL, Jean-Sébastien Hambye, rue Al'Trappe 114 in 4432 ALLEUR - contact@alizemaker.be - Tel: 04/240.26.21.

7. Klachten

U kunt een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens, Pressestraat 35, 1000 Brussel.

- Telefoon: +32 (0)2 274 48 00

- Fax: +32 (0)2 274 48 35

- E-mail: contact@apd-gba.be

- URL: www.autoriteprotectiondonnees.be